Bæredygtige fællesskaber i den gamle genbrugsgård

Under bedømmelse - Region Hovedstaden

Sammen med kvarterets eksisterende og nye beboere vil vi udvikle genbrugsgården til at være ramme om fællesskaber på tværs af boformer og etnicitet.

Genbrugsgården er placeret ml et alment og et privat boligområde og drives af frivillige. Udvikling af bygningen og af dens faciliteter skal åbne stedet op med soc-øk virksomhed, mødested og værksted, hvor man kan lære om og arbejde med genbrug.

Hvad er idéen?

Boligområdet Taastrupgaard er i gang med en omfattende fysisk omdannelse, hvor nedrivning og renovering af boliger, samt etablering af privat boligområde er med til at skabe et nyt kvarter.

Vigtige sociale udfordringer er, hvordan eksisterende fællesskaber bevares, og hvordan kvarteret bindes sammen på tværs af boformer og etnicitet.

Formålet med projektet er, at:

1: udvikle det frivillige fællesskab om genbrug så flere kan deltage
2: skabe et mødested, hvor gl og nye beboere bliver del af uformelle fællesskaber
3: udvikle et lokalt center for viden om genbrug med social beskæftigelse

Hvor skal idéen realiseres?

Genbrugsgården har længe været omdrejningspunkt for beboernes engagement i cirkulær økonomi. De frivillige sorterer storskrald, der afsættes (metaller) eller afhændes gratis (møbler). Derfor var det også vigtigt for beboerne, at bygningen blev bevaret og del af fremtidens Taastrupgaard. Men hvor bygningen tidligere lå i udkanten af boligområdet, vil den i fremtiden være centralt placeret mellem det almene og kommende private boligområde. Dermed opstår en mulighed for ikke bare at skabe fælleskab om genbrug, men også for at invitere ind til et bæredygtigt naboskab på tværs af ejerformer.

Hvad omfatter projektet?

Bygningen er i dag indrettet til håndtering af materialer og med værksted og opholdsrum. I projektet udbygges faciliteterne således at:

1: Volumen ift håndtering af storskrald og upcycling af materialer øges med henblik på udvikling til socialøko. virksomhed..
2: Sorteringsrum, opholdssted og værksted afgrænses, så der er rum til flere fællesskaber.
3: Bygningen åbnes op mod pladsen "Kysset" for mere synlighed og sammenhæng, samt med henblik på større naboskabsbegivenheder.

Boligafdelingen etablerer et byrum omkring bygningen (se skitse i bilag), der bliver central ift afholdelse af større begivenheder.

Der er desuden etableret et samarbejde med Høje Taastrup Kommunes klimacenter og jobcenter, med Miljø- og Energicentret (MEC), European Green Cities samt rådgivningsvirksomheden Provice om at finde finansiering til at udvikle og drive fagspecialist- og videndelen, der skal understøtte udviklingen af en socialøkonomisk virksomhed..

Hvem står bag projektet?

Der er nedsat en styregruppe om udviklingen af Genbrugsgården. Gruppen består af frivillige og af medarbejdere fra drift og boligsocial helhedsplan. Styregruppen udvides med medarbejder fra MEC og efterhånden også med jobcenterrepræsentant.
Styregruppen har ansvar for projektets økonomi og gennemførelse.
Ovenstående centrale samarbejdspartnere organiseres som advisory board.

Efter en opstartsperiode på 2-3 år etableres en forening, eller et lokaleudvalg, som ramme om de sociale forhold. Det er boligforeningens drift, der sammen med foreningen, står for den fysiske drift af bygningen.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Både frivillige, Taastrupgaards afdelingsbestyrelse og drift samt Miljø og Energicentret (MEC) deltager i styregruppen og er allerede involveret i udviklingen af Genbrugsgården.
Høje Taastrup Kommune er central samarbejdspartner og flere indtænkes i projektet: Den lokale skole, private boligforeninger (Taastrup Have og SVANEN Development).

Det boligsociale team vil løbende arrangere aktiviteter i bygningen og på pladsen for at involvere flere eksisterende beboere samt foreninger og grupper som arbejder med håndværk og genbrug i resten af kommunen. MEC er indgang til disse grupper.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Målgruppen er først og fremmest eksisterende voksne beboere, der oplever øget udsathed pga omdannelsen. Ved at udvikle genbrugsgården som værksted og mødested, vil vi gøre det nemt at blive del af uformelle fællesskaber, når vi gør noget sammen; fx up-cycling af tøj og værksted.

Mødestedet kobles med genbrugsfrivillige og fagspecialister, så den eksisterende funktion udvikles til soc.øko. virksomhed med beskæftigelse til borgere med særlige behov.
Samtidig opbygges nye fællesskaber gennem kurser og større begivenheder, der inviterer borgere udenfor Taastrupgaard til at blive del af stedet.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

-Stedet vil være åbent for offentligheden flere dage om ugen med åbent værksted, kurser og café.
-De frivillige og samarbejdspartnere underviser i genbrug og upcycling for kommunens skoler.
-Desuden vil der i sommerhalvåret blive arrangeret større begivenheder.

Endelig er Genbrugsgården del af Taastrupgaards show-område, hvor andre boligselskaber, studerende, arkitekter m.fl. kan opleve, hvordan vi udvikler Taastrupgaard.
Her er det intentionen, at Genbrugsgården bliver show-case for andre boligselskaber.

Hvordan er bæredygtighed tænkt ind i jeres projekt?

Genbrugsgården skulle oprindeligt rives ned for at gøre plads til at bygge private boliger. Men de frivillige i genbrugsgruppen og afdelingsbestyrelsen modsatte sig planerne med ønske at bevare bygningen og de frivillige aktiviteter.

Ved at videreudvikle mødestedet med udgangspunkt i den nuværende funktion i bygningen, og i stedet have fokus på at åbne værkstedet op, forventes klimabelastningen at være væsentlig reduceret sammenlignet nedrivning eller nytænkning af indhold.

Projektfakta

Samlet budget

3.474.050 kr.

Ansøgt beløb

815.550 kr.

Beliggenhed

Taastrupgaardsvej 11
2630 Taastrup
Høje-Taastrup

Kontakt

Katrine Winther Nielsen

katwi@kab-bolig.dk