KulturStationen med ekstra sporskifte

Under bedømmelse - Region Nordjylland

Som kulturbærende forening i Skørping har vi ambition om at skabe rammer med højere standard, øget tilgængelighed og større fleksibilitet for vores brugere og gæster. Vi har et stærkt ønske om at udvikle fællesskaber og involvere flere alders- og interessegrupper, herunder selvorganiserede kultur-spirer. En renovering og fornyelse af vores store sal vil gøre det muligt at opfylde denne ambition.

Hvad er idéen?

Efter 26 års flittig brug er Salens rammer og inventar særdeles slidt og mangelfuldt.

Vi ønsker inventar og teknisk udstyr, som er enkelt og let at betjene samt har den rette kvalitet. Det skal være ressource-optimeret og tidssvarende, og inventaret skal være solidt, fleksibelt og let at håndtere.

Disse tiltag vil give KulturStationen et ekstra sporskifte, som sikrer bredere og mere fleksible muligheder for foreningens brugere, bedre oplevelser for publikum og dermed større glæde for alle.

Hvor skal idéen realiseres?

KulturStationen har til huse i Skørpings gamle kro og gæstgiveri. Placeringen midt i det bevaringsværdigt kulturmiljø omkring stationen i byen giver en stemningsfuld entré og høje forventninger, som lever op til at være Himmerlands kulturelle trinbræt.

Foreningen KulturStationen er dannet i 1997 og er i en lokal og nordjysk kontekst et nyskabende og kulturelt alsidigt aktiv for området.

Bygningen huser også Kulturskole, Bibliotek, Lokalhistorisk. Arkiv og er nabo til den foreningsdrevne biograf Kinorevuen, Ungdomsskole/-klub og Seniorcafeen. Vi er omdrejningspunkt for utallige aktiviteter

Hvad omfatter projektet?

Salen kan rumme 350 siddende pers. til koncerter og 200 pers. med opstilling af stole/borde. Vi har fokus på at have inventar og udstyr, som er solidt, brugervenligt og fleksibelt anvendeligt. Inventar og udstyr er slidt og er blevet teknologisk overhalet i de forløbne 25 år
Stole/borde: Stolene er købt brugt i 1997. De er løbende renoveret men er meget slidte, stabiliteten er usikker og lovpligtige stole-koblinger er itu. Borde er slidte.
Scenetæppe og træk: Scenetæppet er 25 år gammelt, er mørnet og af flere omgange lappet. Det er ikke muligt at få reservedele til tæppetrækket
Indkøb/montering af kork under scenegulv: Scenen er konstrueret, så hulrummet under scenen benyttes til opbevaring af borde og stole. Det runger voldsomt, når optrædende bevæger sig på det - en problematik, der er udfordrende for oplevelsen af forestillingen. Denne gene kan dæmpes ved at montere korkplader under scenegulvet
Nyt scenelys: Enkel betjening uden lystekniker, besparelse på drift og vedligeholdelse

Hvem står bag projektet?

Foreningen KulturStationen har ca. 400 private og ca. 80 foreningsmedlemmer og drives udelukkende af frivillige kræfter. Medlemmerne benytter vores lokaler til deres arrangementer.

Projektet er forankret i bestyrelsen for Foreningen KulturStationen, som har det fulde ansvar for drift og al indvendig vedligeholdelse.

En stor gruppe frivillige husmænd er tilknyttet, og de har en rolle i at håndtere forhåndenværende opgaver. Desuden har mange frivillige i tilknyttede foreninger deres daglige gang i huset og bidrager med deres hjælp ved mange praktiske opgaver og afvikling af arrangementer

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Vi inviterer alle brugere til dialog- og samarbejdsmøder, faciliterer nye samarbejdsrelationer og -former og understøtter med egne midler nytænkende arrangementstyper.

Vi forbinder aktiviteter og fællesskaber, der åbner mulighed for, at mennesker involveres i fælles projekter. Mange frivillige har deres gang i huset og bidrager til, at det lykkes.

Ved disse tiltag samt at skabe gode, inspirerende rammer sikrer vi udviklingen af de mange forskelligartede netværk i Skørping og opland. Hermed skaber vores projekt et bæredygtigt fundament for fortsat udvikling af kulturtilbud for egnen

Hvem gavner projekter og hvordan?

KulturStationen er et kulturelt mødested for hele byen og opland, og den store sal danner ramme om store oplevelser.
En renovering og fornyelse af inventar/teknik vil bl.a. betyde, at skuespillere, musikere og andre optrædende kan formidle deres optræden bedre. Kultur-spirer kan undgå indleje af kostbar lyssætning, og vores frivillige kan lettes i arbejdet ved arrangementer, som kræver hurtige skift i opstilling af inventar.
Projektet er gennemarbejdet i tæt dialog med Alle Tiders Familieteater og Musikstationen, som i de seneste 20-25 år hver især har lavet utallige arrangementer i Salen.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

KulturStationen har ca 11.000 aktivitetstimer om året. Heraf afvikles 14% i Salen - ca 1.550 timer. I forlængelse af vores projekt “KulturStationen med et ekstra spor” er det vores ambition, at Salens brug kan øges til ca 250 timer pr. måned og stadig have et prisniveau, hvor vi sikrer, at alle kan være med.

I princippet er vores lokaler tilgængelige 24/7. På grund af faciliteterne og det meget tekniske udstyr skal brugerne af Salen lade sig registrere, og alle medlemmer af Foreningen KulturStationen har adgang til vores bookingkalender på vores hjemmeside, https://www.kulturstationen.dk/

Hvordan er bæredygtighed tænkt ind i jeres projekt?

I en tid, hvor mange små bysamfund tømmes for vitale funktioner, findes der så noget mere bæredygtigt end at sørge for at fastholde et fællesskabsdannende centrum og sørge for, at skinnerne lægges for en endnu stærkere fremtid?

Vi vil undersøge, hvorvidt Salens eksisterende stole kan renoveres med nyt polster, betræk og sammenkoblinger. De dele, som udskiftes, vil vi i videst muligt omfang tilbyde genanvendt. En renovering frem for nyindkøb er at foretrække ud fra en miljømæssig betragtning. Ved at renovere de nuværende stole sparer vi miljøet for hundredvis af kg udledt CO2. Dette sat i forhold til nye stoles produktion og transport samt bortskaffelse af de eksisterende 330 stole.

Vores ønske om at udfase vores teknologisk forældede scenelys til et mere brugervenligt anlæg kan endvidere begrundes i, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at vedligeholde og skaffe reservedele til - og sidst men ikke mindst, at en udskiftning til det ønskede vil kunne reducere energiforbruget på scenelyset med 85%, fra knap 20 kW til 3 kW. Et helt konkret eksempel: Alene ved Musikstationens koncerter og Alle Tiders Familieteaters nuværende aktiviteter vil disse med ny lyssætning betyde en CO2-besparelse på ca 270 kg/årligt.

Derfor vil en renovering og fornyelse af inventar og teknik også i en klimamæssig kontekst kunne bidrage til et ekstra sporskifte til KulturStationen.

Projektfakta

Samlet budget

902.449 kr.

Ansøgt beløb

500.000 kr.

Beliggenhed

Sverriggardsvej 4
9520 Skørping
Rebild

Organisation

KulturStationen
Sveriggårdsvej 4
9520 Skørping
https://www.kulturstationen.dk/

Kontakt

Finn Nygaard

kulturstationen9520@gmail.com