Smedegården

Støttede projekter - Region Midt

At opretholde og restaurere Smedegårdens bygninger og skabe rammer for udstilling om smedehåndværket og flere aktiviteter for Serups Smedje og for lokale grupper med interesse for smedehåndværk, husflid, og lign. sysler.
At indrette en rasteplads for brugere af etablerede stier, cykelruter og historiske og geografiske studier på egnen og i Geopark Vestjylland.

Hvad er idéen?

Projektets mål er at restaurere og indrette den tidligere beboelse, stald og lade (vinkelbygning) der ligger ved siden af Smedjen.
Formålet er at Smedegården skal kunne rumme udvidelser af de aktiviteter, der allerede foregår i Smedjen, samt nye aktiviteter med tilknytning til det liv, der er blevet levet på stedet. Der skal skabes rammer i laden for en stor samling af smedeværktøj / maskiner.
Stedet skal også være rasteplads og informationscenter for brugere af egnens mange naturoplevelser.

Hvor skal idéen realiseres?

Smedegården er en typisk hedeejendom med tilhørende smedje. Der er ikke foretaget ændringer af stedet af væsentlig art. Smedjen er renoveret af frivillige lokale omkring år 2000. Smedegården har potentiale og plads til at rumme de aktiviteter, de frivillige gerne vil udvide med. Den geografiske placering i et foreningsmæssigt aktivt lokalsamfund og midt i store naturmæssige fritidstilbud vil gøre Smedegården attraktiv som base. Smedegården er i nuværende tilstand ikke brugbar. Smedegården ligger få hundrede m fra Klosterheden Plantage og midt i et kommende Geopark Vestjylland.

Hvad omfatter projektet?

Der er tale om en omfattende renovering/restaurering af de faktiske rammer, som er fra 17 - 1800 tallet. I beboelsesdelen vil der indvendig blive indrettet handicaptoilet og køkken med plads til at drikke kaffe/ spise madpakker. Det største lokale skal bruges til aktuelle skiftende arrangementer. Det mindre lokale bruges af grupper med mere stationær grej ex. væve.
I stalden, som ligger i forlængelse af beboelsen, indrettes åbne informationsrum i de eksisterende båse. Det kan være alt fra foldere, plancher, videoer, fotos m.m.
Den store ladebygning er et åbent rum med en imponerende tagrejsning. Her skal en stor samling af smedemaskiner og værktøj udstilles. Her skal også være mulighed for at opstille feltesser ved store aktivitetsarrangementer i Smedjen.
Skifertaget, som er på alle bygningsdele, skal udbedres.
På gårdspladsen genskabes en vindrose, som har været der tidligere og sørget for elektricitet.
Der anlægges kålgård og frugt- og prydhave. Der genetableres pigstensbelægning.

Hvem står bag projektet?

Ansvarlige for projektet er bestyrelsen for Foreningen Serups Smedje (bilag) med byggeudvalg ved Flemming Madsen. For projektets gennemførelse vil foreningens aktive medlemmer, herunder ikke mindst de aktive smede, danne arbejdshold og udføre foreliggende opgaver. Der vil også blive rakt ud efter ildsjæle i lokalsamfundet. Der er gode erfaringer for opbakning fra andre lokale tiltag i Sognet.
Den daglige drift af Smedegården fremover ligger hos de aktive smede med repræsentanter i bestyrelsen. Sidstnævnte driver stedet. Interessegrupper som bruger Smedegården relaterer til bestyrelsen.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Serups Smedje har i mange år haft samarbejde med "Åbent hus" dag med vandmøllerne Klostermølle og Aa mølle i sognet. Der er aftalt samarbejde med den kommende Geopark Vestjylland (bilag). Der arbejdes for en aftale med Skov- og Naturstyrelsen omkring Klosterhede Plantage. Gudum Sogneforening (bilag) og Stipigerne i Gudum er aktive i stedets brug. Dansk Metal Nordvestjylland anbefaler og vil bruge Smedegården ved faglige arrangementer. Der er for nuværende ingen fast relation til Lemvig Kommune, men der er søgt om økonomisk støtte til projektets gennemførelse.

Hvem gavner projekter og hvordan?

Den primære målgruppe er de aktive smede, der i dag bruger Smedjen. Dertil kommer de lokale aktiviteter, der samarbejdes om hen over året ved åbent hus arrangementer i sognet. Håndværksinteresserede vil få adgang til at sætte sig ind i smedens arbejde. I beboelsen vil der være rum til de aktiviteter og sysler landbefolkningen havde hen over året. I Stalden indrettes et informationscenter for Geopark Vestjylland, Klosterhede Plantage, vandrestierne på egnen m.m. så besøgende kan få inspiration til turen. Og der vil være adgang til toilet og køkken til at raste på ruten.

Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden?

Smedjen og ved projektrealisering Smedegården er åben, når der foregår aktiviteter i weekender i sommerhalvåret. Og ikke kun åben, men med tilbud om medvirken. Der er løbende orientering på foreningens hjemmeside, på Facebooks GudumInfo, i det lokale tidsskrift "Sognebladet". som omdeles i sognet hver anden måned og ved udsending via Gudum Sognehus' mailliste og på infoskærm i Gudum Sognehus' foyer ved Gudum Sognearkiv.
Grupper modtages altid gerne ved tilmelding.
Brugere har adgang efter aftale med ansvarlig relation til bestyrelsen.
Besøgende kan i dagtimerne benytte køkken og toilet.

Projektfakta

Samlet budget

3.729.000 kr.

Ansøgt beløb

1.000.000 kr.

Beliggenhed

Klosterhedevej 35
7620 Lemvig
Lemvig

Organisation

Serups Smedje
Klosterhedevej 35
7620 Lemvig
https://www.serupsmedje.dk/

Kontakt

Anna Marie Touborg jensen

annamarie@touborg.dk